Visjoner og verdier

Overordnet mål for Ranheim IL Håndball:

“Flest mulig – lengst mulig – best mulig”

Vi legger til rette for at håndballspillere i Ranheim IL Håndball skal oppleve:

TRIVSEL – UTVIKLING – TRYGGHET (TUT)

I denne målsetningen ligger at alle som ønsker å spille håndball i Ranheim IL, uavhengig av alder og kjønn, skal få anledning til det. Vi ønsker å tilby en målbevisst, rettferdig og godt organisert håndballsatsning. Alle skal bli tatt på alvor og få et godt sportslig tilbud. Alle skal oppleve et trivelig, utviklende og trygt miljø når de er på håndballtrening og håndballkamper.

Sportslig plan fungerer som Ranheims ledetråd (Blå tråd) for å kvalitetssikre vår sportslige aktivitet. Den skal bidra til at organisering av tilbudet er målrettet og rettferdig. Den skal være et verktøy for Ranheims trenere. Vi ønsker å ha felles kjøreregler for trenere, lagledere, lagkontakter, foreldre og spillere. I denne sammenheng er det viktig at alle har en felles forståelse av hva disse reglene er.

Sportslige hovedmål

Å lære barn og ungdom på Ranheim å spille håndball, sørge for å skape best mulige vilkår for utvikling av alle spillere. Vi fokuserer på sportslig utvikling med utgangspunkt i et trivelig og trygt miljø.

Delmål

Vi ønsker å gi et tilbud om å spille håndball for barn og ungdom som bor på Ranheim. Gjennom å spille håndball håper vi på å skape positive bånd og nye vennskap på tvers av de ulike skolene

Å delta på håndball bidrar til en mer aktiv og meningsfylt fritid for barn og ungdom på Ranheim

Vi ønsker at barn og ungdom som spiller håndball skal få oppleve god lagånd og gleden ved å prestere sammen med andre, på et lag. Vi presterer bedre hvis vi gjør hverandre gode

Trenerteamet i hver enkelt årsklasse skal gi spillergruppen et tilrettelagt og koordinert treningsopplegg med egne mål og planer for sesongen i tråd med vår sportslige plan

Det er et mål å rekruttere og utvikle kvalifiserte trenere til alle lagene fra mini til senior

Det er et mål å rekruttere og utvikle dommere til Ranheim og norsk håndball

Ranheim IL Håndball har som mål å legge til rette for en optimal og effektiv organisering rundt den sportslige aktiviteten for alle lagene

Holdning, motivasjon og miljø

Håndballgruppen følger Norges Håndballforbunds retningslinjer. Håndballforbundets verdier er:

Vi har alle et ansvar for:

Å skape et inkluderende miljø uten noen former for mobbing eller rasisme

Å skape trivsel og god selvfølelse hos den enkelte basert på begeistring, innsatsvilje, respekt og Fair Play

Å vektlegge det sosiale miljøet og trivsel i like stor grad som prestasjoner og resultater

Ledere/trenere som viser at de er opptatt av holdningsskapende arbeid bidrar til å øke håndballens anseelse i vårt nærmiljø. Det holdningsskapende arbeidet starter fra spillerens første dag i klubben. Alle forplikter seg til å følge klubbens retningslinjer og vise holdninger som er i samsvar med dette.

Samspillet mellom holdninger og håndballferdighet vil være helt avgjørende for:

Hvor godt en selv vil kunne utvikle seg

Hvor gode lagkameratene kan bli

Hvor godt miljøet på laget kan bli

Hvor godt laget kan bli

Det å lykkes (mestre)

Det å lykkes med en finte, en scoring, en takling eller en frispilling gir oss lyst til å trene videre. Det virker positivt både på motivasjonen og læringen, og spillerne synes det er moro å trene. Det er viktig å innrette treningene slik at “det å lykkes“ (mestre) oppleves så ofte som mulig gjennom det å få utfordringer som tar hensyn til spillernes eget ferdighetsnivå.

Veiledning (positiv forsterkning)

Sørg for at all veiledning skjer i en positiv tone. Trenere og ledere skal alltid søke å gi en positiv tilbakemelding som vektlegger det som er bra, før man påpeker hvordan dette kan bli enda bedre.

Miljø

Trygghet og sosial tilhørighet er avgjørende for at mennesker skal utvikle seg og trives. Velfungerende sosial samhandling er derfor avgjørende både for at lag og individ skal kunne blomstre.

I arbeidet med barn og unge er det viktig at det skjer samhandling også utenfor håndballbanen. Det å skape en kameratgjeng gir positiv effekt på mange måter. Mange svært gode lag i aldersbestemt håndball og seniorhåndball har profitert på vektlegging av både det sosiale og det sportslige. Foreldrene kan sammen bidra til å forsterke dette samholdet ved å sørge for positivitet og engasjement rundt barna.